HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


POKYNY PRE AUTOROV

Za obsah jednotlivých príspevkov zodpovedajú autori.

Authors are responsible for the content of studies.

Für den Inhalt eines Beitrags trägt allein der Autor Verantwortung.

Príspevky posielajte na adresu: Historický ústav SAV, v. v. i., P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava.
E-mail: ingrid.kusnirakova@savba.sk

Contributions send to the adress: Historický ústav SAV, v. v. i., P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava.
E-mail: ingrid.kusnirakova@savba.sk

Die Beiträge übersenden Sie an die Adresse: Historický ústav SAV, v. v. i., P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava.
E-mail: ingrid.kusnirakova@savba.skDo Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, v. v. i., 1959 - 2024